وزنه تعادل وزنه ایست که باعث می شود تعادل در آسانسور برقرار شود.کابین آسانسور توسط سیم بکسل ها از طرف انتهایی به قاب وزنه متصل باشد و این سیم بکسل ها روی فلکه اصلی موتور به حرکت در می بیایند(سر میخورند) و از طرفی دیگر سیم بکسل ها به کابین متصل اند و باعث می شوند تا کابین در حالت تعادل قرار بگیرد.

 

هر یک از وزنه های قاب وزنه دارای وزنی بین ۳۵ الی ۴۰ کیلوگرم است که داخل آن از جنس چدن یا بتن پر شده است و با روکش پلاستیکی و یا گالوانیزه آن را می پوشانندتا به دستان نصاب و راه انداز که باید این وزنه ها را داخل قاب وزنه بگذارد آسیبی نزند.سازه قاب وزنه باید طوری محکم و قوی ساخته شده باشد که در صورت قرار گیری وزنه هادرون آن و حرکت کردن و ایستادن ناگهانی آن در هنگام عمل کردن ترمز اضطراری(پاراشوت)هیچ گونه شکستگی رخ ندهد و هرگز وزنه های درون آن به بیرون از قاب وزنه راه نیابند.فضای اختصاص یافته به وزنه تعادل ۳۰ سانتی متر می باشد.ازین مقدار در واقع ۷ سانتی مترفاصله متحرک تا ثابت یعنی به منظور فضای بین دیوار تا وزنه تعادل و ۱۰ سانت نیز فاصله متحرک تا متحرک می باشد.فضای پر شده توسط وزنه تعادل را بر اساس نوع وزنه از جدولی که در این مقاله آموزشی برای شما نوشته شده است پیدا خواهید کرد.ابعاد جدول ذیل توسط نصاب های آسانسور کششی و گیرلس گرد آوری شده است و به شما ارائه می دهیم.در این جدول در واقع وزنه چدنی و یا سربی و بتنی شامل عرض ، مقدار جرم و نیز نوع ناودانی استفاده شده برای قاب وزنه اعلام گردیده.مقتضی است پیش از طراحی ، مقادیر قابل ساخت وزنه ها از سازنده استعلام گردد.وزنه هایی که بیشترین استفاده را در صنعت دارند  دارای عرض های ۷۷ ،۸۷ ،۹۷ سانتی مترمی باشند. در جدول ذیل برخی ردیف ها عرض وزنه تکرار گردیده است در موارد یاد شده جرم هر یک از وزنه ها بیشتر فرض شده است .

نکته بسیار مهم در وزنه تعادل آسانسور

جدول ذیل بر اساس تجربی بوده و صرفا جهت آموزش مبانی طراحی استفاده گردیده است ،همچنین برای استفاده در هر آسانسور می بایست پیش از هرگونه انجام عملیات وزنه ریزی در قاب وزنه به محاسبه ی تحمل بار مخصوص در زمان پاراشوت را در خصوص قاب وزنه انجام داد. لذا به هیچ عنوان بدون محاسبه قبلی از اطلاعات جدول زیر استفاده نکنید.

جدول وزنه

وزنه تعادل کابین می تواند در پشت کابین و یا در مجاور آن تعبیه گرددانتخاب محل وزنه تعادل به شرایط چاه بستگی دارد.در صورتی که چاه عمق زیادی داشته باشد.توصیه میشود وزنه تعادل در پشت کابین تعبیه شده و در مواردی که چاه دارای دهنه زیاد باشد توصیه می گردد وزنه تعادل در کنار کابین تعبیه گردد

جدول وزنه چدنی

چند اصطلاح مهم در نقشه خوانی برای قاب وزنه

CW width عرض وزنه تعادل می باشد که معمولا از سانده آن استعلام می گردد.

Distance Between Guide Rails)DBG) :

فاصله بین ریل ها یا نوک تا نوک ریل ها که باتوجه به نوع کفشک ها نوع قاب وزنه و وجود ترمز ایمنی تعیین می گردد.در صورتی که سیستم دارای ترمز ایمنی باشد این مقدار از حداقل ۶ سانتی متر الی ۷٫۵ سانتی متر انتخاب می گرد بنابراین اگر از سیستم ترمز ایمنی تدریجی (پاراشوت) استفاده شده باشد به اندازه ۱۵ سانتی متر به عرض وزنه تعادل اضافه می شود.اگر چنانچه قاب وزنه ترمز ایمنی نداشته باشد،می بایست مقدار فاصله وزنه تا نیش به نیش ریل ها از سازنده استعلام گردد.

مثال :(وزنه تعادل آسانسور)

زمانی که وزنه بادهنه ۶۷ سانتی متر داریم،قاب وزنه ۷۰ سانتی متر و دهنه ریل ها ۷۴ سانتی متر پیشنهاد شده و برای وزنه  ۷۷ سانتی متر دهنه قاب وزنه تعادل ۸۰ سانتی متر و مقدار دهنه ریل ۸۴ سانتی متر توسط سازنده اعلام شده است..

محاسبه جرم وزنه تعادل آسانسور

برای محاسبه وزنه تعادل در سال ۱۳۸۱ بر طبق استاندارد آن زمان مقدار وزن تعادل از جمع جبری ۵۰ درصد ظرفیت کابین به اضافه جرم کابین محاسبه می شد.
Z= (P+ )

 

که در این فرمول

Z : وزنه تعادل
P : جرم کابین خالی و متعلقات
Q : ظرفیت نامی(هر شخص ۷۵ کیلوگرم) در ویرایش سال ۱۳۹۳ به بعد در فرمول جدید ، جرم تراول کابل هم محاسبه می گرددو ظرفیت نامی بر حسب استفاده و نوع کاربرد می تواند از ۴۰ تا ۶۰ در صد انتخاب گردد.
Z = P + (%Q) + (×× +  )

که در این فرمول

Z : وزنه تعادل  P : جرم کابین خالی و متعلقات
Q : ظرفیت نامی(هر شخص ۷۵ کیلوگرم)
: جرم واحد طول کابل تراول
: تعداد تراول کابل
H: ارتفاع حرکت یا تراولینگ