امروزه جایگاه آسانسور ها در جهان و در صحنه زندگی روزمره افراد دیگر یک کالا و وسیله نقلیه عمودی محسوب نمیشود. افزایش جمعیت جهان توسعه شگفت آور شهرها تولد و تکامل آسانسورهای مدرن و پیچیده ساخت آسمانخراش ها و بلند مرتبه های عظیم و برج های نمادین سر به فلک کشیده کشورها رشد رفاه فردی و اجتماعی و…همه و همه دست به دست یکدیگر داده و این وسیله پیچیده تکنولوژی را به تلفیقی از مجموعه فن آوری های نوین امروزی تبدیل نموده است. رعایت استاندارد های ساخت نصب بهره برداری و نگهداری و مهمتر از آنها افزایش دانش عمومی و تخصصی در خصوص استانداردهای این وسیله ضروری رفاهی ضمن تاثیرگذاری بر جلوگیری از بروز حوادث ووقایع گوناگون می تواند موجب ارتقاء کیفی و ایمنی آن در کلیه زمینه ها گردیده و نیز بر افزایش آرامش و آسایش خاطر کاربران تاثیر گذار باشد. در این خصوص نکات پیش رو به تعدادی از مهمترین این مسایل اشاره خواهد داشت.

۱-در ساختمان های بیش از ۳ طبقه یا حد اکثر طول مسیر حرکت ۹ متر تعبیه آسانسور الزامی است.

۲-در ساختمانهای ۸ طبقه یا با طول مسیر حرکت ۲۸ متر و بیشتر باید حداقل ۲ آسانسور تعبیه گردد.(حتی اگر از نظر تئوری یکی کافی باشد)

۳- در کلیه ساختمانها ی با طول مسیر حرکت بیش از ۲۸ متر حداقل یک آسانسور مناسب حمل بیمار (برانکاربر) ضروریست.

۴- در بیمارستانهای بیش از یک طبقه وجود حداقل یک آسانسور تخت بر اجباری است.(در صورت وجود سطح شیبدار این الزام منتفی است.)

۵- محل استقرار آسانسور باید طوری باشد که حداکثر پیاده روی از در ورودی ساختمان یا آپارتمان برای سوار شدن در هر طبقه ۴۵ متر باشد.

۶-در صورتی که آسانسورها سه دستگاه یا کمتر باشد میتوان آنهارا مجاور یکدیگر نصب نمود.

۷-در صورتیکه آسانسورها بیش از سه دستگاه باشد بهتر است الف-در دو نقطه متفاوت نصب شوند.ب- در دو گروه روبروی هم قرار بگیرند.

۸- عبور هیچ وسیله ای غیر از تجهیزات خود آسانسور ها از داخل چاه آسانسور مجاز نمی باشد.

۹-در ساختمانهای دارای برق اضطراری باید حداقل یک آسانسور بتواند به انتخاب از برق اضطراری تغذیه شود این سیستم باید به طور خودکار فعال شود.

۱۰-نصب دستگیره در داخل کابین در ارتفاع ۹۰ سانتیمتر و روی یکی از دیوارها و به فاصله ۲ سانتیمتر از بدنه کابین توصیه می شود.

۱۱-نصب دستگیره ای بر روی یکی از دیواره های کابین ترجیحا در عقب با سطحی صاف و با فاصله ای حداقل ۲۰ میلیمتر از دیواره و ارتفاع ۹۰ سانتیمتر از کف کابین الزامی است.

۱۲- ارتفاع دکمه زنگ اخبار و دکمه توقف اضطراری که پایین ترین دکمه ها هستند ۸۹ سانتیمتر و بالا ترین دکمه ها نباید بیش از ۱۳۷ سانتیمتر از کف ارتفاع داشته باشند. حداقل فاصله این کلیدها از ورودی کابین ۴۰ سانتیمتر است.

۱۳-زنگ اخبار آسانسور باید مجهز به باطری قابل شارژ باشد و حتی المقدور امکان نصب زنگ کمکی در اتاق نگهبانی نیز فراهم گردد.

۱۴-در حالت کارکرد عادی باز کردن در طبقه و یا هر یک از لته ها (در مورد درهای چند لته ای)نباید امکان پذیر باشد مگر آنکه کابین در حالت توقف بوده و یا در حال رسیدن به نقطه توقف در منطقه بازشوی درب باشد.